ORGANISATIE


Ook een kerkelijke organisatie vereist een heldere, maar bovenal slagvaardige structuur. In onderstaand organogram treft u een schematisch overzicht aan. U ziet hierin hoe de organisatie in elkaar zit.
De Gereformeerde Kerk in Nijkerk kent diverse bestuurlijke organen elk met hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kerkordelijk zijn de belangrijkste organen: kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters. De overige zijn daar in feite van afgeleid.
Per 1 januari kent de kerkenraad een nieuwe werkwijze. Deze wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd.
 
ORGANISATIE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN)
Per 1 mei 2018 is een sterk aangepaste Kerkorde van kracht. Generale Regelingen zijn deels al aangepast. Per 1 september moeten ook daar alle noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd zijn. Analoog daaraan zal ook de Plaatselijke Regeling worden aangepast.
De kerkorde voorziet in een ingrijpende verandering van de organisatie van de PKN. Per 1 mei is een nieuwe organisatie van de classicale vergadering van kracht. De organisatie van de Synode wordt per 1 januari 2019 aangepast. De PKN kent de volgende ambtelijke vergaderingen:
• Plaatselijk: kerkenraad.
• Regionaal: 11 Classicale Vergaderingen; voor Nijkerk is van belang de Classicale Vergadering Veluwe. Hierin zijn 5 oude classicale vergaderingen opgenomen.
• Landelijk : Generale Synode.
De classis Veluwe bestaat uit een kleine 175 gemeenten. De classis telt 20 tot 25 leden. Dit houdt in dat niet elke kerk of gemeente meer vertegenwoordigd is in de Classicale Vergadering. Op het niveau van de oude Classis Nijkerk bevindt zich een Ring en twee Werkgemeenschappen van Predikanten. Deze hebben geen ambtelijke functie, maar vormen wel een informele schakel tussen classis en kerk. Onze kerk is daarin vertegenwoordigd.
Voor de voortgang van alle werkzaamheden rond de nieuwe organisatie: Lees Het Kompas.
 
Organisatieschema
 
KERKENRAAD
Er wordt gewerkt met een kerkenraad waar iedere ambtsdrager deel van uitmaakt. De kerkenraad kent 3 elementen:
1.  Het Moderamen van de kerkenraad. Zij vormen het dagelijks bestuur van de kerk. De agendacommissie van het Moderamen bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter en secretarissen kerkenraad. De agendacommissie stelt vast of een stuk “rijp” is om aan de orde te worden gesteld. Ook zorgt de agendacommissie voor de ingekomen en uitgaande stukken en roept de vergadering bijeen. Stukken ter behandeling dienen minimaal 1 week voor de vergadering van de kerkenraad aangeleverd te worden bij het secretariaat kerkenraad. In spoedeisende gevallen kan het Moderamen namens de kerkenraad besluiten nemen. Om deze reden maakt in dat geval ook een predikant deel uit van het Moderamen.
2.  Het Kernteam. Een klein, vast team van kerkenraadsleden die in principe elke vergadering van de kerkenraad aanwezig zijn. Samenstelling: Zie hieronder.
3.  Overige ambtsdragers. Zij zijn elke vergadering van de kerkenraad welkom. Zij krijgen de agenda en het vergaderverslag van de vorige vergadering en kunnen daarnaast beschikken over alle andere stukken van de kerkenraad. Zij krijgen specifieke uitnodigingen voor vergaderingen waar kerkordelijk alle ambtsdragers bij verwacht worden (onder andere bij besprekingen begrotingen, jaarrekeningen, beleidsplannen en voordrachten voor nieuwe ambtsdragers)
 
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy