ORGANISATIE
Ook een kerkelijke organisatie vereist een heldere, maar bovenal slagvaardige structuur. In onderstaand organogram treft u een schematisch overzicht aan. U ziet hierin hoe de organisatie in elkaar zit.
De Gereformeerde Kerk in Nijkerk kent diverse bestuurlijke organen elk met hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kerkordelijk zijn de belangrijkste organen: Kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters. De overige zijn daar in feite van afgeleid.
 
 
GROTE KERKENRAAD (GK)
De GK houdt zich alleen bezig met de hoofdlijnen en vergadert vier keer per jaar op de 4e woensdag van de maand om 19.30 uur in de kruiskerk. De vergaderingen worden voorbereid door het Moderamen Kerkenraad (MK).
In de GK zitten alle ambtsdragers: de predikanten, ouderlingen en diakenen. Ook ambtsdragers met een bijzondere taak zoals beleidsouderling, jeugdouderling of secretaris College van Diakenen maken er deel van uit. Bij stemmingen heeft elke ambtsdrager één stem, een echtpaar dat samen een taak uitvoert heeft dus twee stemmen.
Taken zijn o.a. het vaststellen van het beleid en het goedkeuren van de begroting en de jaarstukken. Verder kan aandacht geschonken worden aan specifieke problemen en vragen. Zo nodig kan een extra vergadering bijeengeroepen worden, bijv. voor het beroepen van een predikant.
De GK is bevoegd om de uitvoering van het beleid aan de Kleine Kerkenraad (KK) te delegeren. Verder kan hij werkgroepen of commissies instellen. De voorkeur geniet echter dit over te laten aan de KK die ook beter in staat is het functioneren daarvan te begeleiden en coördineren.
De GK is eindverantwoordelijk voor alles wat er op beleidsgebied plaatsvindt binnen de Gereformeerde Kerk van Nijkerk, met uitzondering van taken die in de Kerkorde aan andere organen toegewezen zijn. Dat zijn vooral specifieke taken van de diakenen en kerkrentmeesters.
 
KLEINE KERKENRAAD (KK)
De hoofdtaken van de KK zijn de voorbereiding, uitvoering en bewaking van het beleid. De vergaderingen van de KK worden normaal gehouden op de 2e woensdag van de maand om 19.30 uur in de Kruiskerk.
De KK is specifiek belast met alle taken welke hem zijn opgedragen door de GK. In de KK kunnen zaken aan de orde komen die te specialistisch zijn of van minder groot belang zijn voor een bespreking door de GK. In onze kerk zijn alle bestuurlijke taken, voor zover niet specifiek opgedragen aan de GK, gelegd in de handen van de KK. Vanzelfsprekend legt de KK verantwoording van zijn werkzaamheden af aan de GK.
Belangrijk is de coördinerende rol, doordat alle colleges, commissies en werkgroepen, wijkteams en het jeugdteam in enigerlei vorm vertegenwoordigd zijn.
 
MODERAMEN KERKENRAAD (MK)
De hoofdtaak van het MK is het voorbereiden van de vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad. Het moderamen vergadert op de 1e woensdag van de maand om 19.30 uur in de Kruiskerk.
De MK bestaat uit: voorzitter kerkenraad, vicevoorzitter kerkenraad, 1ste en 2de secretaris kerkenraad, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie.
Belangrijk is het vaststellen van de agenda. Het MK stelt vast of een stuk “rijp” is om aan de orde te worden gesteld. Ook zorgt het MK voor de ingekomen en uitgegane stukken en roept zij de vergadering bijeen. Stukken ter behandeling dienen minimaal 1 week voor de MK aangeleverd te worden bij het secretariaat kerkenraad.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het beheer van de goederen, fondsen en de inkomsten en uitgaven van de Gereformeerde Kerk van Nijkerk is door de kerkenraad in handen gelegd van het College van Kerkrentmeesters. Het college is voor haar werk verantwoording verschuldigd aan de Grote Kerkenraad.
Beheer
Het beheer omvat:
- onderhoud van de kerkelijke gebouwen, alsmede het beschikbaar stellen daarvan;
- geldelijke administratie;
- de algemene kerkelijke administratie;
- personeelsbeleid kosters.
 
COLLEGE VAN DIAKENEN
In de wereld zijn veel mensen die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en taken. Armoede en het beheren van de financiën zijn voor de diaconie aandachtspunten waarin zij een taak kan hebben. Deze taak kan bestaan uit financiële en sociale ondersteuning.
We willen helpen waar geen helper is, in de kerkelijke en burgerlijke gemeente en in de rest van de wereld. We zijn herkenbaar in wat we als diaconie kunnen bieden en de diaconie is een vertrouwd aanspreekpunt voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en voorbeelden om dit handen en voeten te geven.
In de kerkorde wordt verwoord dat het diaconaat een onmisbaar onderdeel is van de gemeente. In de vier Evangeliën lezen wij dat Jezus Christus niet alleen zijn boodschap verkondigde, maar ook bewogen was met de mensen en hen hielp. Diaconaat is dus niet iets van de diakenen, maar van de gehele gemeente. De gemeente is, althans behoort dat volgens de kerkorde te zijn: een diaconale gemeenschap.
 
WERKGROEPEN
Onder de kerkenraad en de colleges vallen diverse werkgroepen (commissies, taakgroepen) al dan niet van tijdelijke aard die zich bezig houden met onderdelen van het kerkelijk werk. Hieronder vallen onder meer de wijkteams, het jeugdteam, website, kerkblad, roostercommissie, enzovoort. Op andere delen van de site wordt daar nader op ingegaan.
 

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy