Van gemeente naar gemeenschapszin 2


eindverslag van een opdracht en adviezen voor een uitkomst

Jan van de Kuinder, ouderling met een speciale opdracht
Kruiskerk, Nijkerk, 23 januari 2021
Dit is deel 2 – Het geheel bevat 5 onderdelen. In zijn geheel is het artikel met aanbevelingen te vinden op de website of aan te vragen via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kernteam

Inmiddels was duidelijk dat er steeds minder gemeenteleden geïnteresseerd zijn in een ambt. Dat werd langzamerhand een probleem bij het besturen van de kerk en het uitvoeren van diverse taken daarbinnen. Ervan uitgaande dat de zwaarte en de tijdsinvestering in de ambten te groot waren, kwam de ontwikkeling tot vorming van een kernteam (kt) op gang. Het kernteam is een deelgroep van de kerkenraad en bestaat uit een beperkt aantal mensen dat als taak heeft het bestuur van de kerk soepel te laten verlopen. Daarbij wordt de grote groep van ouderlingen en diakenen, allen deel uitmakend van de kerkenraad (kr), qua vergaderdruk en taakomvang ontzien. Dit in de hoop, enerzijds, de besluitvorming vlotter te laten verlopen en, anderzijds, te bewerken dat een ambtelijke functie in de kerk als minder zwaar ervaren wordt. Natuurlijk blijven er zaken die door de gehele kerkenraad besloten moeten worden. Dan blijkt trouwens het vereiste aantal aanwezigen (quorum) voor besluitvorming nog steeds een probleem te zijn. Aanvankelijk ging het moeizaam door onduidelijke afbakening van kernteam- dan wel kerkenraadstaken, maar al doende werd het kernteammodel toch goed hanteerbaar. Van groot belang hierbij was echter de invulling van het model. De onderlinge taakverdeling van de kerngroep leden in arbeidsvelden en de samenhang van de onderdelen hiervan, kunnen juist bij een goed gebruik van de mogelijkheden grote voordelen en verbeteringen opleveren. Deze op dit moment gehanteerde werkwijze lijkt vooralsnog goed te werken. Sommige onderdelen functioneren nog niet voldoende.
Een groot voordeel is de beperkte grootte van het kernteam, zelfs, hoe kleiner hoe slagvaardiger.
Zitting hebben, voorzitter kr/kt, 1e en 2e secretaris kr/kt, bij jaarlijkse toerbeurt één predikant, vz CvK, vz Diaconie en vz Jeugdteam, daarbij 2 algemene ouderlingen (in eerste instantie werd gedacht aan wijkcoördinatoren). Negen leden in totaal. Gezien de belasting is het voorstel: vraag in plaats van de twee genoemde ouderlingen twee andere gemeenteleden, zonder al een taak in de gemeente. Uiteindelijk is de bedoeling juist taakverlichting en niet stapeling van taken. Eén jaarlijks roulerende predikant toevoegen heeft het voordeel van tijdsbesparing voor hun team. Bij een goede samenwerking hoeft de eenpersoonsafvaardiging geen enkel probleem te zijn. Een ander voordeel is dat er zo minder kans is op een permanente, mogelijk te zwaarwegende mening binnen het kernteam.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid is binnen het kernteam weer gespreksonderwerp gemaakt. Kijkend naar het verleden bleek dit enkele malen te moeilijk om te verwezenlijken, ondanks de zeer grote inspanningen daartoe. Toch is iedereen zich ervan bewust dat een gedegen vrijwilligersbeleid aan de basis moet staan van het aantrekkelijk maken van het vrijwilliger zijn, dus van de betrokkenheid met en in onze kerk. Het stuk ‘Hoe te hoeden’, is besproken en aanvaard (14 oktober 2020) als de nieuwe manier van omgaan met de vrijwilligers in onze gemeente. Hierin wordt een vorm van begeleiden van vrijwilligers(groepen) voorgesteld die op zichzelf al een wijze van vrijwilligersbeleid inhoudt, onder andere in de zin van actieve aandacht, waardering en begeleiding en het met elkaar in contact brengen van de verschillende groepen. Het stuk Hoe te hoeden is de leidraad voor kernteamleden en alle anderen die groepen of enkelingen begeleiden of aansturen. Tevens is het goed dat alle vrijwilligers nota van nemen van het stuk zodat men ook weet wat men qua begeleiding mag verwachten.
Een ander aspect van dit onderwerp kwam naar voren in het contact met de Groep 20-45 en werd in de eerste bijeenkomst met Ds. Nynke Dijkstra nog eens duidelijk verwoord. Een alternatieve benadering van het ambt introduceren: vlottere benaming, werken met individuele- of groepsopdrachten, meer diversiteit in de opdrachten, werken met/in projecten, verschillende tijdsduren hanteren, nadrukkelijk minder vergaderen, veel werken met moderne media, meedoen aan een project ook zonder een ambt te hebben.
Het uitgangspunt dient te worden dat iedereen die lid is van onze kerk, ook lid is van Team Kruiskerk. Ieder kerklid krijgt iets van de kerkgemeenschap en geeft daar ook iets voor terug. Sterker nog, iedereen die zich Christen noemt heeft een opdracht, daarom kan ik met een gerust hart stellen:
Samen kerk, samen aan het werk


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy