De druppel.


Op 5 september heb ik het voorzitterschap van de diaconie overgedragen aan Trudy Molenaar. Voor mij een moment om terug te kijken naar de laatste periode van ruim vier jaar.

Als ik denk aan de diaconie, denk ik aan de werken van barmhartigheid. Eeuwenlang werd het diaconaat vereenzelvigd met de zeven werken van barmhartigheid. Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus ( Matteüs 25:35-36). Daar wordt geschreven over de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. Paus Innocentius III voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe: 'de doden begraven'. In het Bijbelboek Tobit 1:17 wordt speciaal de zorg voor de overledenen benadrukt. In de door epidemieën geteisterde middeleeuwen had het moeilijke en gevaarlijke werk van 'doden begraven' immers een bijzondere waarde.
De zeven werken van barmhartigheid zijn gericht op de individuele mens. Later kwam daar de wens bij zich niet alleen te richten op het individu, maar op de wereld als geheel. In de jaren ’80 en ’90 initieerde de Wereldraad van Kerken het ‘Conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’, dat tot veel kerkelijke activiteiten leidde op maatschappelijk gebied. Vredesvraagstukken en milieu kwamen uitgebreid aan de orde. Uiteindelijk (2015) werd de ‘heelheid van de schepping’ met andere woorden door Paus Franciscus een "achtste werk van barmhartigheid" genoemd en werd daar in de Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping" (1 september) speciaal aandacht aan besteed.

Het is nogal een opdracht. Er zijn zoveel problemen van diverse aard in onze wereld dat er geen beginnen aan lijkt. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Toch is zo’n druppel heel belangrijk. Een druppel kan uitnodigen tot een volgende druppel en die tot weer volgende. Als er dan genoeg druppels komen, gloeit de plaat niet meer.

Als diaconie hebben we geprobeerd wat van die druppels te verzamelen. We hebben ons onder andere gericht op de eigen gemeente. Ondanks de in Nederland goede sociale voorzieningen is het toch nodig hier aanvulling op te geven. Dat kan in de vorm van attenties (kerstattenties, bloemenactie) maar ook door ondersteuning (financiële ondersteuning, Hip Helpt, schuldhulpmaatje). Daarnaast doen we ook mee met landelijke en internationale acties. We doen dat dan in de vorm van financiële steun. De moeilijkheid daarbij is de keuze die gemaakt moet worden. De avondmaalscollecte van aankomende zondag is voor Haïti. Er had ook gekozen kunnen worden voor Syrië, Afghanistan, Tigray, enzovoort. Ook dit is een druppel, maar het kan succes opleveren. Zie bijvoorbeeld de vorige actie van Kerk in Actie rond Haïti. De naar aanleiding daarvan gebouwde aardbevingsbestendige huizen bleken dat nu ook te zijn.

Aan de ene kant ben ik trots op wat we als kerk en diaconie, ook in die rare coronatijd, nog hebben kunnen doen. Aan de andere kant blijft er nog zoveel werk over. We kunnen echter allemaal druppels toevoegen. Help de diaconie daarbij. We zijn immers allemaal diakenen al bekleden we niet allen dat ambt.

Fred Jansen


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy