Privacy Protocol

De Gereformeerde Kerk te Nijkerk communiceert binnen en buiten de kerkelijke gemeente met diverse middelen. Een deel daarvan is specifiek ledengericht, een ander deel is dat niet. Aan de communicatie zitten privacy aspecten. Teneinde op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de communicatie en de privacy daarbij te waarborgen is een “Privacy Protocol” opgesteld. Het Protocol is via onderstaande link te bereiken. Hier een verkorte versie van het protocol gericht op het gebruik van internet.
Op dit moment w
ordt gebruik gemaakt van een aantal verschillende internetmedia: De Website (met ook een gesloten ledendeel), Facebook, App Protestant en Kerkomroep. Afgezien van het gesloten ledendeel zijn alle middelen door iedereen te bereiken en in te zien.
Uitgangspunt is dat op de diverse media de privacy van personen binnen en buiten de gemeente gerespecteerd wordt. Hierbij dient op zijn minst voldaan te worden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens maar ook aan e-mailadressen, (pas)foto's, etc. Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan gegevens over gezondheid. De kerk heeft met al dit soort persoonsgegevens te maken.
 
In principe staan persoonsgegevens op het gesloten deel van de site. Op het open deel van de site staan beperkt persoonsgegevens. Het gaat daarbij om personmen die een bepaalde functie in de kerk vervullen; denk daarbij aan predikanten en kosters. Voor wat betreft e-mailadressen worden in principe allen de 'kerkelijke' adressen (eindigend op @gk-nijkerk.nl) gebruikt.
 
Foto's en video worden eveneens via de website vertoond. Tijdens kerkdiensten, activiteiten maar ook ten behoeve van het voorstellen van personen, kunnen foto’s gemaakt worden. Bij het voorstellen van personen dient toestemming gevraagd worden aan desbetreffende personen (c.q. familie in het kader van een in memoriam). Daarbij dient aangegeven te worden welk medium/welke media gebruikt worden (Kerkblad, Beamer, Website). Bij grote activiteiten en kerkdiensten waarbij gefotografeerd of gefilmd wordt ten behoeve van publicatie op internet, dient dit aangegeven te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van borden. Maken van foto’s of films tijdens bijvoorbeeld dopen is toegestaan mits daarbij geen close ups gemaakt worden van derden tenzij daarvoor toestemming is verleend.
In de ogen van de wet is men journalist als men informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend maakt. Dat geldt ongeacht of men amateur of professional is. Dit is ook van toepassing op burgers met een persoonlijke website .

Hoofdregel bij filmen en fotograferen op de openbare weg is dat dit mag, omdat dat valt onder de vrijheid van informatiegaring - een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Fotograferen en filmen in een kertkgebouw is niet zonder meer toegestaan. Gebruikt men een aangebrachte camera (bv. een camera ten behoeve van het opnemen van kerkdiensten), dan moet men mensen daarvoor waarschuwen voordat ze in beeld zijn. Bij een met de hand vastgehouden camera hoeft dat niet. Een camera die ronddraait over de kerkbanken en zo mensen individueel herkenbaar in beeld brengt is op zich wel toegestaan mits dit zeer duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Het segment banken/stoelen waar dat gebeurt moet dan apart gemarkeerd zijn.
Op de site staan foto- en video-opnames. Mochten er bezwaren bestaan tegen het publiceren van bepaalde opnames dan kan met contact opnemen met de webmaster. Tenzij de opname(s) van groot belang is/zijn en degene die een bezwaar indient een eigen overwegend belang van verwijdering niet kan aantonen, wordt/worden de opname(s) verwijderd.
 

↑ Top  

© Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2018   Leden   Account aanmaken?   ANBI