ORGANISATIE


Ook een kerkelijke organisatie vereist een heldere, maar bovenal slagvaardige structuur. In onderstaand organogram treft u een schematisch overzicht aan. U ziet hierin hoe de organisatie in elkaar zit.
De Gereformeerde Kerk in Nijkerk kent diverse bestuurlijke organen elk met hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Kerkordelijk zijn de belangrijkste organen: kerkenraad, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters. De overige zijn daar in feite van afgeleid.
Per 1 januari kent de kerkenraad een nieuwe werkwijze. Deze wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd.
 
ORGANISATIE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN)
De PKN kent de volgende ambtelijke vergaderingen:
• Plaatselijk: kerkenraad.
• Regionaal: 11 Classicale Vergaderingen; voor Nijkerk is van belang de Classicale Vergadering Veluwe. 
• Landelijk : Generale Synode.
De classis Veluwe bestaat uit een kleine 175 gemeenten. De Classicale Vergadering telt 20 tot 25 leden. Dit houdt in dat niet elke kerk of gemeente meer vertegenwoordigd is in de Classicale Vergadering. Op het niveau van de oude Classis Nijkerk bevindt zich een Ring en twee Werkgemeenschappen van Predikanten. Deze hebben geen ambtelijke functie, maar vormen wel een informele schakel tussen classis en kerk. Onze kerk is daarin vertegenwoordigd.
 
Organisatieschema
 
KERKENRAAD

De kerkenraad kent 3 elementen:

1. Het Moderamen van de kerkenraad. Zij vormen het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter en secretarissen kerkenraad en een predikant. In spoedeisende gevallen kan het moderamen namens de kerkenraad besluiten nemen.

2. Het Kernteam. Het bestuur van de kerk ligt in de handen van een kernteam bestaande uit:

Moderamen:
• Voorzitter kerkenraad 
• Secretarissen kerkenraad 
• Predikant

1
2
1
Ouderling met bijzondere opdracht 1
Voorzitter college van kerkrentmeesters 1
Voorzitter van college van diakenen 1
Voorzitter jeugdteam 1
Vertegenwoordiger teamcoördinatoren 1
TOTAAL 9

Elk kernteamlid vertegenwoordigt een arbeidsveld en houdt contact met de commissies binnen dat arbeidsveld. Zo weet het kernteam wat er leeft en speelt binnen de kerk.

3. Ambtsdragers die niet in het kernteam zitten. Zij komen bij elkaar in het pastoraal team (ouderlingen), in de diaconie (diakenen) of in het college van kerkrentmeesters (ouderling-kerkrentmeesters). De ambtsdragers hebben toegang tot alle stukken van het kernteam via inloggen op de website. Zij krijgen specifieke uitnodigingen voor vergaderingen waar kerkordelijk alle ambtsdragers bij verwacht worden (onder andere bij besprekingen begrotingen, jaarrekeningen, beleidsplannen en voordrachten voor nieuwe ambtsdragers).

 
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy