Christelijke Feestdagen. 

Christelijke feestdagen markeren delen uit de geschiedenis van de bijbel. Deze markeringen bevatten het wachten op de Messias (Advent), de geboorte van Jezus (Kerstmis), zijn dood (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen), zijn Hemelvaart (Hemelvaartsdag) en de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren). 

Advent Advent is in feite geen feestdag. Het is de bereidingstijd voor het kerstfeest en het duurt ongeveer 3 weken. Het begint exact op de zondag na 26 november. Het is eigenlijk een herinnering van het wachten op de messias. Met advent begint ook het nieuwe kerkelijk jaar. Advent is ontstaan in de 4e eeuw. Toen begonnen de kerken al 4 weken voor het kerstfeest met preken over de komst van de messias, over Maria en over Johhannes de doper. In de 5e eeuw gingen mensen 3 weken voor kerst elke dag naar de kerk en zong dan boetepsalmen en smeekte om vergeving van al het kwaade dat zij ooit gedaan hadden. De liturgische kleur werd dan ook paars. De kerken zeiden dat het verstandig was om de vasten en er werd veel gebeden. Later begon men op 11 november al en vanaf de 11e eeuw werd het vast ingesteld om 4 weken voor kerst een advents tijd in te stellen. De zondagen in de adventsweken hebben namen: 1e = Ad le levavi (Ps. 25:1) 2e = Populus Sion (Jes. 30:30) 3e = Gaudette (Fil. 4:4) 4e = Rorate ceali (Jes. 45:8) Dit is pas in de 19e eeuw bedacht Tegenwoordig wordt er op elke advents zondag een kaars aangestoken. Er wordt gezongen in de kerk en extra diensten gehouden en liederen gezongen. Het is de tijd dat het kind verwacht wordt.

Kerst  Het kerstfeest is de geboorte van Jezus Christus in het jaar 0. Hij was de veelbeloofde messias en de zoon van God. Hij speelde een belangrijke rol in de bijbel en in het hele christelijke geloof. Het kerstfeest is elk jaar op 25 en 26 december. Bij het kerstfeest wordt het verhaal van de geboorte van Jezus verteld en dat gaat zo:
Keizer Augustus in Rome gaf het bevel tot een volkstelling: iedereen in het Romeinse rijk moet zich inschrijven in zijn of haar geboortedorp. Zo moesten Jozef en Maria op reis. Maria was in ver wachting van Jezus dat had de engel haar verteld. In Bethlehem Kreeg Maria haar kindje in een stal want alle herbergen waren vol. Ze deed haar kind in doeken en legde het in de voerbak. In het veld buiten pasten de herders op hun schapen. Opeens stond er een engel van de heer voor hen en vertelde dat er een kind was geboren dat ook hen zou helpen.Zij kregen de opdracht om hem op te zoeken. Plotseling waren er meer engelen em zij zongen. De herders bezochten Jezus en ook 3 wijzen uit het oosten kwamen naar Jezus kijken, zij hadden een ster boven de stal zien schijnen en dachten, daar moet iets bijzonders zijn. Zij brachten bijzondere geschenken mee zoals mirre wierook en goud. Zij wisten dat Jezus een heel bijzonder kindje  was
Dit komt ook voor in de normale bijbel in Lucas 1:5-79 en in Matteus 2:1-11
Jezus was voorspeld door Johannes de Doper dat was een achterneef van Jezus. Jezus wordt gezien als de messias en als de zoon van Hij stierf al op 33 jarige leeftijd.

Goede Vrijdag Goede vrijdag is de vrijdag voor pasen. Pasen is altijd op de 1e volle maan na 21 maart. Op goede vrijdag herdenken we de dag dat Jezus Christus gekruisigd is en dat hij weer terug naar zijn vader, God de Heer, kon. Jezus wist alles al van tevoren wat er ging gebeuren en dat had hij bij het laatste avondmaal al tegen zijn apostelen gezegd, zij reageerde verrast en dachten allemaal dat zij nooit zo iet zouden doen. Het verhaal gaat daarna zo: Jezus was met zijn apostelen op de olijfberg en ging daar bidden tot zijn vader om hem te smeken om niet dood te gaan. Judas kwam hem verraden, dat deed hij voor geld dat hij van de hogepriesters kreeg. Judas gaf hem een zoen en de soldaten namen hem mee. Ze brachten hem naar het huis van de hogepriester en hij vond dat Jezus god beledigde. Jij verdient de ddodstraf zij hij. Bij het paleis van Pilatus werd Jezus verkleed, ze noemden hem koning van de joden. Pilatus besloot hem te kruizigen op de berg Golgoto, Jezus moest eerst zelf zijn kruis de hele stad doorsjouwen. Op de berg werd hij als een misdadiger met 2 andere criminelen gekruisigd, er werden spijkers in zijn handen en voeten geslagen en een snee in zijn zij gemaakt. Jezus smeekte god nog om deze mensen hun zonden te vergeven en jezus stierf, kort na zijn sterven kwam er een snelle zwarte lucht opzetten, het leek wel een zonsverduistering maar het was een teken van God, na dit zeiden mensen tegen elkaar, hij was echt de zoon van gos, hij was echt de messias. Maria en nog een paar vrouwen hebben jezus van het kruis gehaald, gezalfd en in doeken gewikkeld en toen in de grafkamer gelegd Nu is er een kerkdienst op goede vrijdag.

Pasen Bij pasen denken we al snel aan paaseieren en haasjes maar bij het Christendom viert men iets heel anders. Wij vieren de opstanding van Jezus Christus. Jezus was namelijk gekruisigd en in een graf gelegd. Maar toen men na de sabbat terug ging naar het graf om Jezus nog extra te balsemen was Jezus verdwenen. Jij was opgestaan uit de dood. Maria Magdalena kwam daar achter. De grote steen voor het graf was verdwenen en de doeken waar Jezus voor de sabbat was ingewikkeld lag op de grond. Een engels kwam hen vertellen: Jezus leeft, hij is opgestaan. Zeg dat tegen zijn leerlingen. u zult hem vinden!
Zij vonden hem ook. Zij aten met hem en Jezus vertelde hun tafelgast over Jezus. Toen de tafelgast opeens verdwenen was wisten zij het zeker: Jezus is opgestaan en leeft!
Maar bij het paasfeest herdenkt het volk van Israel iets heel anders. Zij vieren dat ze bevrijd werden door Mozes uit Egypte. Daar was het volk gevangen door een farao. Toen het volk eindelijk weg mocht en naar het beloofde land mocht zoeken. maakte zij ongegist brood klaar. Het was plat en leek meer op koeken. Die noemde men matzes. Nu, vandaag de dag worden die in Israel nog steeds gegeten met bittere kruiden ten nagedachtenis aan hun tocht door de woestijn.
Pasen valt altijd op de 1e zondag na 21 maart. Dat wordt dus elk jaar uitgerekent.

Hemelvaart Bij Hemelvaart vieren we dat Jezus naar God de Heer in de hemel gaat nadat hij was gekruisigd en opgestaan. Jezus was na zijn opstaan nog lang bij de apostelen gebleven. Maar hij moest toch een keer terug naar zijn vader. Jezus ging eerst eten met zijn apostelen en vertelde hen dat ze een opdracht kregen. Ze moesten alle mensen vertellen over Jezus en zorgen dat ze zich gingen dopen. Maar de apostelen dachten dat Jezus de koning van Israel zou worden. Jezus zei: Jullie moeten wachten en dan zullen jullie nog wel zien of ik koning word.' Daarna gingen ze naar de berg en Jezus vertelde nog 1 keer dat ze over hem moesten vertellen. De apostelen kregen ook nog de opdracht om in Jerusalem te blijven omdat ze daar de Heilige geest zouden ontvangen. Opeens kwam er een laag hangende wolk die Jezus meenam. De apostelen bleven naar de lucht staren maar Jezus kwam niet meer terug. 2 Witte mannen met witte kleren aan zeiden tegen hen: 'Jezus komt ooit terug, wacht maar. Hij is nu bij zijn vader, God de Heer' Hemelvaart valt op de 30e dag na pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Altijd op een donderdag.

Pinksteren. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigstedag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.
Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis, waren de eerste nieuwe bekeerlingen na de hemelvaart van Jezus als resultaat van de evangelisatie onder de menigte op de eerste Pinksterdag de 'eerstelingen van de oogst' die toegevoegd werden aan de eerste christelijke 'samenkomst' oftewel gemeente. Deze 'oogst' gaat nog steeds door en als de 'volledige oogst' is binnengehaald dat wil zeggen alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan begint de Eindtijd: de laatste fase van de geschiedenis.


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy