Geloofsbelijdenissen

Christelijk Geloof: De Vroege Geloofsbelijdenis Het Christelijk geloof is gestoeld op Jezus Christus en Zijn wederopstanding. Al voor de evangelies in het Nieuwe Testament werden geschreven, verkondigden de vroege Christelijke leiders hun geloof in de dood en de wederopstanding van Jezus door middel van een geloofsverklaring die bekend staat als een geloofsbelijdenis. De oudste vastlegging van de Christelijke geloofsbelijdenis werd door Paulus gepresenteerd en kan worden gevonden in 1 Korintiërs 15:3-8:
"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was."

Christelijk Geloof: Het Belang van het Vroege Verslag voor de Geloofsbelijdenis Eén van de grootste argumenten tegen het Christelijk geloof is dat het verhaal over de wederopstanding een mythe zou zijn die zich pas een eeuw nadat Jezus aan een Romeins kruis werd opgehangen ontwikkelde. Er werd oorspronkelijk gedacht dat de evangelie-verslagen zo'n 100 jaar nadat Jezus de aarde bewandelde werden geschreven. Maar recente studies naar de betrouwbaarheid van manuscripten en tekstuele kritiek hebben de gospels nu zo'n 30 tot 50 jaar na Jezus geplaatst. Waarom is de bovenstaande passage zo belangrijk? Omdat Bijbelse schriftgeleerden, gebruikmakend van de historische verslagen van Paulus en zijn vroege reizen naar Damascus en Jeruzalem, de bovenstaande schrifttekst een datum geven van ongeveer 35 na Christus, slechts 3 tot 5 jaar na de dood van Jezus Christus. Dit is treffend omdat deze zelfde schriftgeleerden beweren dat deze primaire geloofsbelijdenis van het Christelijk geloof zich veel te snel ontwikkelde om het resultaat te kunnen zijn van mythe-vorming en om het historische verslag van de wederopstanding te verdraaien.

Christelijk Geloof: Jezus Christus en Zijn Wederopstanding Omdat Jezus Christus en Zijn wederopstanding de fundering van het Christelijk Geloof vormen, zijn de historische werkelijkheid van Zijn leven, dood en herrijzenis essentieel. Want zoals Paulus later in een brief aan de Korintiërs stelde (1 Korintiërs 15:14-17):
"En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden."
Hoewel het Christelijk geloof weliswaar niet puur op bewijs is gebaseerd, wordt het wel degelijk ondersteund door het aanwezige bewijs. Geloof betekent niet dat je je verstand uitschakelt en slechts op je hart vertrouwt, of dat je de rede verplettert ten gunste van emotie. Nee, het Christelijk geloof gaat over het opzoeken en kennen van Jezus Christus met alle facetten van het menselijke karakter. Het gaat over Hem liefhebben met heel je hart, verstand, ziel en kracht.

Geloofsbelijdenissen zijn in de eerste plaats een service aan de kerk. Over heel veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden. Bovendien helpen belijdenissen ons te onderscheiden tussen zin en onzin: er wordt tenslotte allerlei nonsens verkocht in naam van kerk en christelijk geloof. Het zou dom zijn zulke hulpmiddelen ongebruikt te laten. De Protestantse Kerk in Nederland zegt er het volgende over:

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Dit Protestantse Kerk doet dit in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord (pdf-files):
in de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk.
in de (Onveranderde) Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie
in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève en de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
De kerk erkent de betekenis van de Theologische Verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. De kerk erkent met de Concordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.

Bronnen:
Website PKN: Over ons - Wie zijn wij?
Artikel I - De kerk, Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy