feed-image RSS-feed

Begrotingen - Aktie Kerkbalans

Begrotingen
Op 1 december jl. heeft de kerkenraad de begroting 2022 vastgesteld en kennisgenomen van de meerjarenraming 2022-2029. Door corona is deze vergadering digitaal gehouden en omdat het tevens een gemeenteberaad was, hadden ook een aantal gemeenteleden zich hiervoor aangemeld.
De begrotingsstukken van alle binnen onze kerk werkzame instanties (dus ook van de diaconie, Kompas, ZWO, EC en jeugdteam) zijn doorgenomen; ze waren eerder voor eenieder te vinden op de website van de kerk.
Ik informeer u over een aantal zaken uit de begroting en meerjarenraming van de kerk.
1. Het college van kerkrentmeesters had een nagenoeg sluitende begroting 2022 opgesteld. Meerjarig ontstaat er wel een tekort.
2. Het aantal leden is de laatste 10 jaar met circa 600 afgenomen tot 2654 in september 2021. Door vergrijzing van ons ledenbestand en de ontkerkelijking is een verdere daling van ons ledental ook de komende jaren aannemelijk. De PKN houdt in de begrotingsmodellen rekening met een afname van 1,9% per jaar. Dit vertaalt zich uiteraard ook in onze meerjarige cijfers.
3. We hebben helaas nog steeds te maken met beperkingen door corona en dat is van invloed op activiteiten en dus ook op de financiën. Dit brengt enige onzekerheid met zich mee. Maar er komen wat dit betreft natuurlijk betere tijden en daar hebben we in de begroting ook wat op gerekend.
4. Onze grootste financiële lasten betreffen de kosten van onze medewerkers. De personele formatie van met name de kerkelijk werkers en de kosters is het afgelopen jaar weloverwogen aangepast. De uitwerking daarvan is in de begroting 2022 meegenomen.
5. Er is rekening gehouden met een inflatie van 2,25%. Dit is hoger dan waar de PKN meerjarig mee rekent, maar gelet op actuele ontwikkelingen waarschijnlijk nog aan de lage kant. Er wordt ook vanuit gegaan dat u in uw geefgedrag rekening houdt met inflatie door deze, zo mogelijk, ook naar boven bij te stellen.
6. In de begroting is een hoger bedrag opgenomen voor bankkosten. Deze nemen de laatste jaren behoorlijk toe, zoals iedereen privé ook merkt. Als kerk moeten we extra betalen voor het grote aantal mutaties op onze bankrekening, voor het storten van collectegeld en voor de negatieve rente op bankrekeningen boven € 100.000. We begroten een bedrag van € 7.000.
7. De totale uitgaven van onze kerk worden voor 2022 begroot op € 547.269. Als we daar met name de vaste huurinkomsten van onze woningen vanaf trekken, resteert er een bedrag dat we met elkaar door middel van vrijwillige bijdragen plus collecten moeten inbrengen. Dat betekent per lid € 181 of per adres € 355. Belangrijk om mee te nemen bij de Actie Kerkbalans, waarbij “bijdragen naar draagkracht” natuurlijk het belangrijkste is.
Zoals gezegd leven we in onzekere tijden, welke ook een weerslag heeft op onze financiën. Maar hopelijk komen we spoedig uit de huidige crisis. Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad menen dat de begroting voldoende ruimte biedt voor het organiseren van tal van activiteiten waaraan we de afgelopen jaren zoveel plezier hebben beleefd. Met predikanten, kerkelijk werkers, de diaconie, de verschillende commissies en werkgroepen, en vele vrijwilligers gaan we ook in 2022 weer aan de slag om te bouwen aan ons gemeenteleven!.
Met vriendelijke groet,
Peter van Hofwegen, penningmeester Kruiskerk

Digitale Actie Kerkbalans 2022
In de afgelopen dagen heeft u, indien u zich eerder heeft aangemeld, een e-mail ontvangen om aan de digitale Actie Kerkbalans 2022 deel te nemen. Als lid van de Kruiskerk wordt u gevraagd om de toezegging voor het komende jaar te doen. Er wordt een beroep op u gedaan om naar vermogen bij te dragen in de kosten van onze kerk. Het zou fijn zijn als u uw toezegging zo spoedig mogelijk digitaal invult.
Mocht u zich wel hebben aangemeld en toch geen e-mail hebben ontvangen dan staat deze mogelijk in uw “spambox” (=ongewenste e-mail). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij hotmailaccounts. Het kan ook zijn dat er iets fout is gegaan met uw e-mailadres. Wilt u in dat geval uw e-mailadres mét uw naam en adres mailen naar onderstaand e-mailadres? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie.
Wilt u dit jaar alsnog digitaal meedoen? U kunt zich nog aanmelden op onderstaand e-mailadres. Ook dán verzoeken wij u uw naam en adres aan ons te mailen. U ontvangt dan automatisch een e-mail om mee te kunnen doen met de digitale Actie Kerkbalans.
E-mailadres Actie Kerkbalans: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens Actie Kerkbalans,
Erwin van Hierden


© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy