Privacyverklaring

 
Op 25 mei 2018 is de Europese wet omtrent privacy, de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht geworden. In Nederland is deze opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de Gereformeerde Kerk van Nijkerk (GKN) valt onder de AVG.
Volgens deze wet heeft iedereen het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met haar of zijn persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom is de GKN verplicht ervoor te zorgen de gemeente dat de privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Bij deze maatregelen hoort onder meer het informeren van de gemeente door middel van een Privacyverklaring. Deze is als pdf-fiule opgenomen op de site en hieronder te downloaden.
 
De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de Gereformeerde Kerk van Nijkerk - PKN (GKN). Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
 
De GKN heeft in 2017 reeds een Privacy Protocol opgesteld. De daarin genomen maatregelen waren met name gericht op het gebruik van persoonsgegevens. De AVG gaat verder. De AVG gaat ook in op de relevantie van persoonsgegevens, de bescherming, de verwerking en de rechten van betrokkenen. Voor de GKN houdt dit in een aanscherping van reeds genomen maatregelen en uitbreiding van de bestaande maatregelen. De GKN beschikt nu over een Privacyverklaring d.d. 18 mei 2018. Deze wordt nog nader bekeken. Details kunnen daarbij wijzigen.
 
De privacyverklaring bevat in hoofdlijnen de navolgende informatie / onderdelen:
 • Een inleiding waar ingegaan wordt op deze verklaring en over de PKN en haar gemeenten;
 • Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens;
 • Rechten van betrokkenen, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk;
 • Verwerkingen vanwege de algemene organisatie en ledenadministratie. Er vinden verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Hieronder staat welke dat zijn:
  - Algemene organisatie van de kerk: persoonsgegevens in het kader van verkiezing van ambtsdragers.
  - Ledenadministratie.
 • Verwerking vanwege het plaatselijk leven en werken van de GKN. In de Privacyverklaring staat aangegeven over welke gegevensstromen het in dit kader gaat en wat de grondslag van verwerking is. Genoemd worden:
  - Nieuwsbrief (in ons geval: Het Kompas).
  - Gemeentegids (in ons geval: Jaarboekje).
  - Het noemen van namen tijdens kerkdiensten.
  - Het openbaar maken van kerkdiensten via internet en kerkradio.
  - Het plaatsen van foto’s van functionarissen op de websites.
  - Het plaatsen van foto’s van bezoekers van de kerk op de websites.
  - Het plaatsen van persoonsgegevens van functionarissen op de websites.
  - Aanschrijven van gemeenteleden in het kader van de Actie Kerkbalans.
  - Het behandelen van hulpvragen door de diaconie.
  - Het opnemen van contact via een contactformulier.
 • Bewaartermijnen van persoonsgegevens
 • Doorgeven informatie aan derden
 • Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
De Privacyverklaring GKN bevat alle elementen die bekend gesteld moeten worden aan diegenen waarvan persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt worden. Het merendeel behoeft geen nadere toelichting. Sommige delen geven de bestaande situatie weer, andere delen vergen een besluit van de kerkenraad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het al of niet aanwijzen van een speciale coördinator privacy-zaken. Nadere toelichting is daar niet nodig.
 
Voor meer informatie: Zie de site van de PKN; onderwerp: Privacy.
 

© Gereformeerde Kerk Nijkerk   Leden   Account aanmaken?   ANBI   Privacy