Privacy

Voor de Kruiskerk is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Gemeenteleden en anderen die bij de kerk betrokken zijn hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is toegestaan, ook voor de kerk, om persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken, maar daar zijn regels aan verbonden. De belangrijkste reden is dat er een noodzaak moet zijn voor de opslag en het gebruik van persoonsgegevens. Er mag ook niet meer of niet langer opgeslagen worden dan strikt noodzakelijk. Ten tweede dient er zorgvuldig omgegaan te worden met persoonsgegevens. Het gaat hier onder andere over maatregelen tot geheimhouding. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien daartoe een noodzaak bestaat. Tenslotte hebben personen rechten met betrekking tot hun gegevens. Het gaat daarbij over inzien, wijzigen en wissen.

Het belang van de kerk.
Er zijn twee redenen waarom het beschikken over en publiceren van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
1.  Allereerst zijn er persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de kerk als organisatie. Denk daarbij aan de ledenregistratie, maar ook aan het voorstellen van nieuwe ambtsdragers.
2.   Daarnaast zijn er persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de kerk als gemeenschap. Denk daarbij aan wijknieuws, maar ook aan verslagen van bijeenkomsten In alle gevallen dient de vraag gesteld te worden in hoeverre het noodzakelijk is gegevens openbaar te maken.

De Kruiskerk heeft diverse media om informatie te verspreiden. Hierna staat aangegeven welke dat zijn en op welke wijze er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

Jaarboekje
Het jaarboekje is niet openbaar. Het is uitsluitend voor gemeenteleden. Toestemming voor opneming gegevens niet noodzakelijk. Gemeenteleden kunnen wel verzoeken niet of beperkt opgenomen te worden in het Jaarboekje Verwerkingsovereenkomst met drukker noodzakelijk. Documenten dienen versleuteld verstuurd te worden.

Kerkblad "Het Kompas"
Het kerkblad wordt verspreid onder de 
abonnees. Dit zijn gemeenteleden en relaties van onze gemeente. Vier keer per jaar wordt het kerkblad ook bezorgd bij de gemeenteleden die geen abonnee zijn. In telefonisch contact heeft de dienstenorganisatie van de PKN bevestigd dat dit toegestaan is. 
In het kerkblad komen persoonsgegevens voor in de vorm van persoonlijke informatie (wijknieuws) of algemene informatie (onder andere verslagen, eventueel met foto’s, van activiteiten.) Hiervoor moet toestemming aan de betrokkenen worden gevraagd door de schrijver van het betreffende artikel. Dat geldt ook voor de informatie die op het ledendeel van de website geplaatst wordt (zie hierna). Niet ondertekende artikelen vallen onder verantwoordelijkheid redacteur kerkblad. Verwerkingsovereenkomst met drukker noodzakelijk. Documenten dienen versleuteld verstuurd te worden.

Websites
De website bestaat uit een openbaar deel en een ledendeel. Het openbare deel is voor iedereen toegankelijk. Voor het ledendeel is inloggen noodzakelijk. De site bevat persoonsgegevens. Voor wat betreft predikanten, pastoraal werkers en kosters, etc. zijn deze beperkt zichtbaar op het openbare gedeelte van de site. Voor wat betreft functionarissen worden in enkele gevallen namen, eventueel met kerkelijk e-mailadres, getoond. Daar waar meer vertoond wordt, is dat met specifieke toestemming. Voor wat betreft overige gemeenteleden zijn deze alleen zichtbaar op het afgeschermde deel van de site. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld (overzichts)foto’s van (bijvoorbeeld) koren. Toestemming voor opneming van persoonsgegevens is noodzakelijk. De schrijver / toeleverancier is verantwoordelijk voor verkrijgen van deze toestemming.
Om toegang te krijgen tot het ledendeel van de site is inloggen noodzakelijk. Alleen leden van de kerk kunnen de beschikking krijgen over een inlognaam en wachtwoord. Deze worden per persoon verstrekt. Om deze te verkrijgen dient men zich aan te melden met onder andere het adres. Dit is noodzakelijk om te kunnen controleren of de aanvrager daadwerkelijk lid van de kerk is. Deze informatie wordt (deels versleuteld) opgeslagen op een deel van de site die alleen toegankelijk is voor de webmaster. De webmaster is verantwoordelijk voor de technische veiligheid van de website.

Facebook
De web redacteuren van facebook zijn verantwoordelijk voor de vulling van de facebookpagina en dragen zorg voor het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens..

De kerk app
De app wordt beheerd door de webmaster van de website. Vulling vindt grotendeels plaats vanuit de website en de facebookpagina. De webmaster is verantwoordelijk voor de juiste omgang met persoonsgegevens.

Beeld en Geluid
Met betrekking tot het maken van opnames in de kerk zijn de volgende regels vastgesteld:
Er worden geen opnames gemaakt van binnenkomende en vertrekkende mensen
Er worden geen opnames gemaakt van onder en naast het orgel en geen opnames van de galerijen boven
Er worden geen close-ups gemaakt van kinderen op het podium (kindernevendienst)
Close-ups van het liturgisch centrum worden alleen gemaakt indien dit functioneel is.
Privacygevoelige zaken worden wel op projectiescherm getoond maar niet in uitzending Bij lopend avondmaal worden geen beelden getoond van mensen die van onder het orgel vandaan komen.
Voor mededelingen over personen dient hun toestemming verkregen te zijn. Zo nodig kan dit beperkt genoemd worden en kan meer informatie vertoond worden op het presentatiescherm. Hiervoor geldt eveneens dat het niet uitgezonden wordt.

Bij dienst betrokkenen
Direct betrokkenen bij de dienst moeten toestemming geven voor het zichtbaar en herkenbaar in beeld komen. Dit geldt onder andere voor: Predikanten, ambtsdragers, lectoren, doopouders met kinderen, diegenen die belijdenis doen. Kerkenraad en predikanten dienen hier zorg voor te dragen. Gastpredikanten, koren en andere uitvoerenden dienen eveneens toestemming te geven voor het zichtbaar en herkenbaar in beeld te komen. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de preekvoorziener en organisatoren van de dienst.

Rouw- en trouwdiensten
Door direct betrokkenen wordt tevoren aangegeven:
• Of de dienst uitgezonden mag worden via kerkradio en/of internet;
• Of de dienst uitsluitend opgenomen maar niet uitgezonden wordt;
• Of er geen opnames gemaakt worden.

Vergaderingen
Vergaderingen zijn openbaar. Spreken over personen geschiedt echter in comité. Over de inhoud wordt niet gerapporteerd. Hooguit wordt mededeling gedaan over het resultaat. Zo nodig wordt aan het vergaderverslag een apart, vertrouwelijk, document toegevoegd.

Documenten
Documenten met persoonsgegevens dienen veilig opgeborgen te worden. Documenten die niet meer gebruikt worden dienen vernietigd of gewist te worden.

E-mails
Om e-mailadressen van anderen niet prijs te geven dienen e-mails per persoon afzonderlijk of uitsluitend in BCC. In principe dient gebruik gemaakt te worden van kerkelijke of geanonimiseerde  e-mailadressen. Kerkelijke e-mailadressen zijn aan te vragen bij de webmaster. Een lijst van kerkelijke en geanonimiseerde e-mailadressen staat op de website. Stuur privacygevoelige info uitsluitend in bijlage. Versleutel deze bijlage. Verwijder daarnaast regelmatig e-mails uit In box en uit Verzonden items. Voeg een disclaimer toe aan e-mails (uitsluitend bestemd voor geadresseerde).

WhatsApp
WhatsApp-deelnemers dienen regelmatig oude WhatsApp berichten te verwijderen. Er dient zorg gedragen te worden voor de juiste lidmaatschappen van de WhatsApp groepen.

Foto’s
In het algemeen geldt dat voor  foto’s waar personen herkenbaar op staan, aan hen toestemming gevraagd moet worden om deze te mogen publiceren op het openbare deel van de website en/of op facebook. Om journalistieke redenen kan daar van afgezien worden, maar hier moet zo min mogelijk gebruik van gemaakt worden. Voor kerkblad of afgeschermd deel van de site is het vragen van toestemming niet strikt noodzakelijk. Fotoseries zullen daarom op het ledendeel van de site geplaatst worden. Bij kinderen beneden de 16 jaar is de toestemming van de ouders  noodzakelijk. De leverancier van de foto’s aan redacteur kerkblad of website is ervoor verantwoordelijk dat aan alle eisen van de privacy wordt voldaan.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35