ORGANISATIE


ORGANISATIESTRUCTUUR PKN
Samen met meer dan 1500 gemeenten in Nederland vormt de Kruiskerk de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN kent 11 classes, wij maken deel uit van de classis Veluwe die bestaat uit een kleine 150 gemeenten. De classis Veluwe kent 5 ringen, naast de ring Nijkerk ook Apeldoorn, Ede, Harderwijk en Hattem. Op landelijk niveau zijn de voorschriften en regels voor gemeenten, classes en landelijk vastgelegd in de kerkorde (‘grondwet’), de ordinantiën (‘wetten’) en generale regelingen (‘algemene maatregelen van bestuur’).
De dienstenorganisatie in Utrecht ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken.
 
Niveau Leidinggevende taak Gedelegeerde taken Dagelijks bestuur
Landelijk Generale synode Kleine synode Moderamen synode
Classis Classicale vergadering Breed moderamen Moderamen classis
Gemeente Kerkenraad Kernteam Agendacommissie

De generale synode bestaat uit 5 afgevaardigden uit elke classis, 3 afgevaardigden uit de Lutherse kerk en 4 leden van samenwerkende kerkgenootschappen. Er zijn plannen om de generale synode uit te breiden met 2 vertegenwoordigers van predikanten en kerkelijk werkers die niet in een gemeente werkzaam zijn. De generale synode komt 2 keer per jaar 2 dagen bij elkaar.
De kleine synode wordt gevormd uit 20 leden uit de generale synode en vergadert 4 keer per jaar.
Het moderamen telt 5 leden en komt elke 14 dagen bij elkaar. Het moderamen doet de voorbereiding van en leidt de vergaderingen van de grote en kleine synode. Verder vertegenwoordigt zij de PKN buiten de PKN.
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.pkn.nl .

De classicale vergadering Veluwe bestaat uit 4 afgevaardigden uit elke ring, een afgevaardigde uit de Lutherse kerk, de classispredikant, predikant met een bijzondere opdracht en een kerkelijk werker. De classicale vergadering komt 3 keer per jaar bijeen.
Het breed moderamen wordt gevormd door 1 afgevaardigde uit elke ring, een afgevaardigde uit de Lutherse kerk en het moderamen, en komt 5-8 keer per jaar bijeen.
Het moderamen, bestaande uit de preses (voorzitter), de scriba (secretaris) en classispredikant, komt 6 keer per jaar bij elkaar.
Voor meer informatie kun je terecht op de website www.pknclassisveluwe.nl .

De kerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten en vergadert 4 keer per jaar: aan het begin en het einde van het seizoen, voor het vaststellen van de begroting in december en van de jaarstukken in april.
Het kernteam bestaat uit de voorzitters van college van kerkrentmeesters, van college van diakenen en van het jeugdteam, een teamcoördinator uit de wijkraden, een predikant en de agendacommissie. Het kernteam komt de tweede woensdag van elke maand, behalve in juli en augustus, bij elkaar.
De agendacommissie bestaat uit een van de predikanten, de voorzitter en beide secretarissen en stelt de agenda’s voor het kernteam van de kerkenraad vast op de woensdag vóór de vergaderingen van het kernteam.
 
 
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35