globeAlgemeen


Het werk van de diakenen
.
Het werk dat aan de diakenen is opgedragen, staat in Ordinantie 3 van de kerkorde, Daar staat:
Artikel 11. Het dienstwerk van de diakenen
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen.
2. Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd, tezamen met de diaconale rentmeesters de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie.
 
Diakenen zijn dus in hoofdzaak doeners: Helpen van mensen, voeren van akties, verzorgen van de avondmaalsviering en het bewust maken van de gemeente van de diaconale taak die in feite iedereen heeft. Daarbij wordt aangegeven wat de gemeente zelf kan doen.
 
Jeugddiaconaat
Het jeugddiaconaat is de schakel tussen het jeugdwerk wat door het Jeugdteam wordt georganiseerd en de diaconie. Zo wordt de hulp van jongeren ingeschakeld bij activiteiten die door de diaconie worden georganiseerd. Omgekeerd kan het ook het geval zijn dat wij diaconale zorg inzetten in het jeugdwerk. Contact met elkaar is hier het kernwoord. Doel is mede het bewust worden van de diaconale taak die dus ook de jeugd heeft.
Contact tussen de jongeren van verschillende kerken in Nijkerk vindt onder andere plaats via Nicea Young. Via social media of de groepsapp kunnen jongeren op de hoogte worden gehouden van jongerenactiviteiten en jeugddiensten die in de verschillende kerken worden georganiseerd. Zo kunnen jongeren deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd voor nieuwe Nijkerkers (statushouders), zoals bijvoorbeeld voetbal of stadswandelingen.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35