Klachtenprocedure

 
Kan dat zo maar? Over vragen, problemen en klachten….

Je wilt samen kerk zijn, je overlegt met elkaar, je hebt respect voor elkaar en elkaars mening en je voelt je verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Dan zou alles in pais en vree gedaan kunnen worden. Dat is helaas niet altijd zo. Soms heb je als gemeentelid of kerkenraadslid te maken met tumult in de onderlinge verhoudingen of met een besluit van de Kerkenraad waar je je niet in kan vinden. Dan wil je wel eens weten hoe dat kerkordelijk en juridisch ‘zit’.

In de kerk geldt dat je eerst probeert ‘er samen uit te komen’. Kom je er niet uit, dan kent de Protestantse Kerk in Nederland een aantal mogelijkheden voor geschillenbeslechting Waar gaat het om? Allereerst willen we voorkomen dat een conflict uit de hand gaat lopen. We proberen één en ander binnen de Kruiskerk op te lossen. Als dat niet lukt, dan kun je als rechtzoekend gemeentelid “hoger op gaan”.

Het traject is als volgt: Het eerste aanspreekpunt is de ouderling. Alle vragen en problemen dienen daar neergelegd te worden. De ouderling handelt vragen en problemen af c.q. bemiddelt bij de afhandeling. Indien van toepassing legt hij het probleem elders neer. Is hij zelf betrokken bij het probleem, dient het probleem neergelegd te worden bij de predikant. Indien zij er beiden bij betrokken zijn, dient het probleem neergelegd te worden bij het moderamen van de Kerkenraad. Indien het een probleem betreft waarbij de Kerkenraad partij is, dient een onafhankelijke instantie ingeschakeld te worden, bijvoorbeeld de classispredikant Dat kan door tussenkomst van het moderamen. Voorwaarde voor afdoening is, dat degene die de klacht afhandelt onafhankelijk is van degene die klacht ingediend heeft of waartegen een klacht ingediend is. Vragen, problemen, enzovoort, kunnen mondeling en schriftelijk ingebracht worden.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij het moderamen van de Kerkenraad.
 

Downloaden Kruiskerk-app

t,b,v, Apple ios en Android
app store 117x35
google play 116x35